Nyheter

DN: Samhällsviktiga grupper har inte råd att bo i Stockholm

Poliser, brandmän, undersköterskor och förskolepersonal har svårt att hitta en bostad i Stockholm. En ny rapport från Handelskammaren visar att tiotusentals personer i samhällsnödvändiga yrkesgrupper inte har råd att bo i länet.

Evidens har bistått Handelskammaren med underlagsrapport.

Läs artikeln i DN (inloggning krävs)
Läs rapporten

Skärmklipp DN

Ny Evidensrapport: Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet än nyproduktion av små bostäder

Studier av flyttkedjor till följd av nyproduktion av bostäder i Stockholmsregionen visar att nyproduktion av centralt belägna bostäder ger större positiva rörlighetseffekter än nyproduktion i halvcentrala och mer perifera lägen. Men framför allt visar analyserna att nyproduktion av större bostäder ger större rörlighetseffekter än nyproduktion av mindre bostäder. En omfattande nyproduktion av stora, centralt belägna (och därmed relativt sett dyrare) bostäder står därför inte i ett motsatsförhållande till bostadsförsörjningen till relativt breda hushållsgrupper i Stockholmsregionen. Tvärtom, ett sådant byggande skapar större rörlighet och därigenom bättre möjligheter för hushåll att flytta till en mer passande bostad i den efterföljande flyttkedjan.

Analyserna visar också att nyproduktion av stora bostäder dessutom leder till att antalet debutanter totalt sett i hela flyttkedjan blir högre än vid nyproduktion av små bostäder. Nyproduktion av större bostäder är alltså mer gynnsam för debutanternas möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden, än nyproduktion av mindre bostäder.

Även analyserna av nyproduktion i Göteborg, Malmö och Linköping visar att nyproduktion av stora bostäder generellt ger större rörlighet än nyproduktion av mindre bostäder.

Studien har genomförts på uppdrag av Bofrämjandet och presenterades på Bofrämjandets höstseminarium 24 november 2021.

Läs rapporten
Se en presentationen av rapporten på SVT Forum

Flyttkedjor Bofrämjandet

DN Debatt: Sänk amorteringskraven så att unga får råd med villa

Björn Wellhagen och André Nilsson, Mäklarsamfundet: Unga barnfamiljer i storstäderna hindras av orimliga amorteringskrav. Med mildrade avbetalningskrav och rimligare bankkalkyler kan dubbelt så många få råd att förverkliga sina husdrömmar, visar ny rapport som Evidens har tagit fram.

Läs artikeln

Läs rapporten

Villadrömmen som sprack

Nyproduktion i särskilt utsatt område gav positivt resultat

Evidens har på uppdrag av Titania undersökt effekter av stadsdelsutvecklingen på Albyberget i Botkyrka kommun. Titania har mellan 2015 och 2019 nyproducerat 741 lägenheter (246 hyreslägenheter och 495 bostadsrätter) och 1 000 kvm kommersiella lokaler inom projektet Tingstorget. Alby är klassat som ett särskilt utsatt område och Titania ville, i nära samarbete med kommunen, med hjälp av nyproduktion av bostäder bidra till att bryta segregation och utanförskap.

Evidens undersökning visar sammantaget att socioekonomin bland boende på Albyberget har förbättrats i flera avseenden:

 1. • Andelen personer med låg ekonomisk standard har sjunkit markant på Albyberget jämfört med övriga områden i kommunen.

  • Andelen personer med löneinkomst på Albyberget har ökat från 66% till 75% och ligger nu över genomsnittet i Botkyrka.

  • Utbildningsnivån på Albyberget har ökat och ligger idag nära genomsnittet för kommunen.

Vidare har nyproduktionen attraherat en mer blandad målgrupp sett till härkomst jämfört med tidigare. Enkäter och intervjuer med boende visar att den upplevda attraktiviteten samt den upplevda tryggheten har ökat, såväl bland boende på Tingstorget som på övriga Albyberget.

Läs rapporten

Läs mer på Titanias hemsida 

Tingstorget

Politiken är kluven kring äldres boende

Ted Lindqvist medverkar i Bopolpoddens senaste avsnitt, nr 109

Lyssna här

Bopolpodden 109

Ny Evidensrapport: Bostadsmarknaden för äldre – rörlighet, preferenser och betalningsvilja

Höj fastighetsskatten! Äldre bör flytta från sina stora villor! Bygg fler senior- och trygghetsbostäder! Minska ensamheten! Det saknas inte förslag i den bostadspolitiska debatten om vilka åtgärder som skulle kunna ge högre rörlighet och fler äldre en mer passande bostad. Trots att diskussionen om äldres rörlighet på bostadsmarknaden stundtals har varit intensiv finns förvånansvärt lite litteratur och tillgängliga studier om äldre och deras situation på bostadsmarknaden. I Sverige finns endast ett fåtal forskningsrapporter inom ämnet. En kortfattad sammanfattning av relevant forskning finns exempelvis i Abrahamsson (2015) och det finns också ett fåtal genomarbetade konsultrapporter.

Det finns däremot ett stort intresse för frågor kopplat till äldres boende och rörlighet på bostadsmarknaden bland aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Den kommunala sektorn behöver utveckla förhållningssätt som balanserar bostads- och omsorgspolitik och bostadsproducenterna behöver en skarpare bild av efterfrågan på bostäder för äldre. Syftet med denna rapport är att den förhoppningsvis kan bidra till en mer nyanserad och insiktsfull diskussion om hur bostadsmarknaden kan utvecklas, till gagn för både äldre hushåll och samhället i stort.

Studien har beställts och finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Östergötland, Simrishamns kommun, Västerås stad, Örebro kommun, HSB, Micasa (Stockholms stad) och Riksbyggen. Förhoppningen är att studien ska bidra till att underlätta arbetet i kommuner, hos olika bostadsproducenter och samarbetet dem emellan för att erbjuda äldre goda bostäder att åldras i.

Läs rapporten

Framsida rapport Äldre

Ny Evidensrapport: Hushållens värdering av läges- och bostadskvaliteter på bostadsmarknaden i Stockholm

På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm har Evidens analyserat hur hushållen värderar skilda läges- och bostadsegenskaper på bostadsmarknaden i Stockholms län. Analysen omfattar också en jämförelse mellan hur hushållen värderar dessa egenskaper och hur väl värderingarna överensstämmer med den nuvarande faktiska hyressättningen.

Resultatet visar att hyresnivån för en standardiserad bostad om tre rum och kök i området med länets högsta genomsnittliga skattade hyresnivå, bör vara cirka 3,7 gånger högre än motsvarande genomsnittshyra i området med länets lägsta hyresnivå, om hyresskillnaden ska spegla hushållens värderingar.

Beräknas i stället motsvarande hyresskillnader baserade på hushållens värderingar mellan olika stadsdelsområden inom Stockholms stad för samma trea, blir den så kallade gradienten cirka 160. Hyresnivån i exempelvis Vasastan och Norrmalm bör vara cirka 1,6 gånger högre än i Rinkeby om hyresskillnaderna ska spegla hur hushållen värderar de olika lägena.

I rapporten utvärderas också i vilken utsträckning nuvarande, faktiska, hyresnivåer motsvarar hyresskillnader som härletts från hushållens värderingar. Resultatet av jämförelsen visar att de faktiska hyrorna inte på något systematiskt sätt samvarierar med de skattade. Slutsatsen är därför att den nuvarande hyressättningen inte speglar hushållens värderingar.

Läs rapporten

Framsida rapport

Di: Trendbrott på bostadsmarknaden – nu måste byggbolagen tänka nytt

Pandemin har skapat en rusning efter större bostäder och experterna talar nu om ett trendbrott på bostadsmarknaden. Arkitekterna har tvingats tillbaka till ritbordet och byggbolagen har redan börjat ställa om sin produktion.

I artikeln intervjuas bostadsutvecklare samt Evidens VD Ted Lindqvist.

Läs artikeln i Di (inloggning krävs)

Grafik: Helena Fahleson, Di 

Grafik Di

Utvärdering av investeringsstöd till nya hyresbostäder

Sedan 2016 har staten utbetalat investeringsstöd till byggherrar som nyproducerar hyresbostäder. Investeringsstödet villkoras av att de nya bostäderna i huvudsak utgörs av små lägenheter och att hyresnivån begränsas. En grundläggande tanke med det statliga stödet är att nya bostäder ska kunna efterfrågas av unga och andra hushåll med lägre inkomster. Hur har det blivit i praktiken?

Evidens har på uppdrag av Fastighetsägarna och Byggföretagen analyserat stödets effekter med särskilt fokus på skillnader i socioekonomi mellan å ena sidan hushåll som får del av stödet genom lägre hyresnivå och hushåll som får betala ordinarie nyproduktionshyra å den andra. Rapportens två grundläggande frågor är:

- Om stödet i huvudsak allokerats till marknader där bostadsefterfrågan är stor och växande.

- Om stödet inneburit att ekonomiskt svagare hushållsgrupper i högre grad kunnat etablera sig i en ny hyresbostad.


Läs rapporten

Rapporten har uppmärksammats i flera medier, bland annat genom

Ledare i SvD

Inslag i Rapport (inslaget börjar 8 minuter in i sändningen)

Ledare i Expressen

Debattartikel i SvD

Artikel i Fastighetstidningen

Debattartikel i Fastighetsnytt

Investeringsstöd rapport

Megatrender och en svart svan

Evidens medverkar i Sveriges Arkitekters Branschrapport

Katarina Wallin summerar de angelägnaste frågorna inom samhällsbyggnadssektorn nu och framåt – och varnar för en inbromsning som drabbar våra två hål i väggen.

Läs inlägget

Framsida Branschrapport

Di: Borallyts bittra baksida – de missade gräddfilen: ”Unga har drabbats hårt”

Tidigare generationer har haft en gräddfil in på den svenska bostadsmarknaden. Stora gruppen har tjänat flera miljoner på sitt boende. En lika framgångsrik bostadskarriär är mindre sannolik för dagens unga.

Evidens har på uppdrag av Länsförsäkringar dykt ned i statistiken kring hur bostadspriser, räntor och avdragsmöjligheter har förändrats under de 50 senaste åren. De generationer som köpte småhus tidigt har kunnat dra nytta av den häpnadsväckande prisuppgången som ägt rum, framför allt i storstadsområden. Med en låg egen kontantinsats har genomsnittliga småhusägare födda på 40- och 50-talet ofta byggt upp en nettoförmögenhet på flera miljoner kronor.


Läs artikeln (inloggning)

Grafik: Helena Fahleson, Di

Di-grafik

En halvering av p-talet kan öka nyproduktionen av bostäder i Stockholms län med 20%

Evidens har tillsammans med bland annat Spacescape på uppdrag av Naturskyddsföreningen, utvecklat en metod och genomfört beräkningar av parkeringsbehovet på olika platser (demografiska statistikområden). Metoden utgår ifrån befintligt bilinnehav på respektive plats, byggrättsvärdeskalkyl samt prisnivåer för bostadsrätter i respektive område.

Sammantaget visas att om p-talet sätts i nivå med bilinnehavet är det möjligt att bygga bostadsrätter i drygt två tredjedelar av alla områden i Stockholms län (exklusive Stockholms stad). Bedömningen är att ett sänkt p-tal inte kommer att innebära en ökad produktion i Danderyd, Lidingö och Solna. Detta är kommuner som under de senaste 5 årens stått för ungefär 15 procent av de dryga 21 000 färdigställda bostadsrätterna i länet exklusive Stockholms stad. Ett sänkt p-tal påverkar således främst övriga kommuner i länet. Eftersom vissa av dessa kommuner ligger långt från de centrala delarna finns dock risk att efterfrågan på parkeringsplats är stark. Givet att p-talet i framtiden kan förändras borde det sammantaget ge möjlighet till att nyproducera bostäder i fler områden i Stockholms län än vad som idag är möjligt.

Läs rapporten 

Läs artikel i Di (inloggning)

Läs artikel i Aftonbladet

 

Framsida rapport

Di: Hyresras när företagen överger kontoren: ”Orolig för en efterfrågechock”

Kontorsvakanserna i Stockholm city har tagit ett kliv uppåt under coronakrisen. Samtidigt har techbolagen ökat sin andrahandsuthyrning. Nu väntas hyresfall, enligt experter. Evidens senioranalytiker Henrik Österberg är en av de experter som intervjuas av Di.

Läs artikeln (inloggning krävs)

Skärmklipp Di

Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen - ny Evidensrapport

På uppdrag av Region Stockholm har Evidens analyserat hushållens köpkraftiga efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms län. Resultaten visar att med nuvarande villkor kan hushållen årligen efterfråga ca 15 000 nya bostäder i länet. Resultaten är dock känsliga för förändrade villkor exempelvis i form av ändrade inkomster, förändringar i pris- och hyresnivåer samt krav vid kreditgivning av bolån.

Behovsanalyser baserade på hur antalet hushåll växer i regionen pekar mot att bostadsbehovet årligen skulle kräva en nyproduktion om ca 20 000 bostäder. Det finns således ett glapp mellan behov och köpkraftig efterfrågan.

Efterfrågan skiljer sig åt mellan upplåtelseformerna. Totalt efterfrågas drygt 8 000 nya bostadsrätter, drygt 5 000 nya hyresrätter och runt 1 500 småhus. Därutöver tillkommer specialbostäder i form av studentbostäder och särskilda boenden som inte efterfrågas på vanliga marknadsvillkor. Samtidigt visar data att det faktiska byggandet av hyresrätter inte når upp till efterfrågade volymer, troligen beroende på att investerare inte finns nyproduktion av hyresrätter tillräckligt lönsamt med nuvarande villkor.

Resultaten tyder på att byggandet av bostadsrätter var något högre än efterfrågan under 2017 men att bostadsbyggandet kan förväntas öka något under år 2020 jämfört med det faktiska byggandet under 2018 och 2019, eftersom efterfrågan är något större än antalet påbörjade bostäder under dessa år. Analysen genomfördes dock före Corona-pandemin bröt ut och det mesta tyder på att krisen håller tillbaka nyproduktionen under åtminstone 2020.

Läs rapporten
Läs artikel i SvD (betallänk)

Framsida rapport

Gasa mer nu när det är kris

Evidens VD Ted Lindqvist medverkar i Bopolpoddens senaste avsnitt.

Lyssna här

 

 

 

Bopolpodden

SvD: Över 2 000 visningar på en dag - trots krisen

SvD Näringsliv refererar idag till Evidens prognoser för Coronavirusets påverkan på bostadsmarknaden som nyligen publicerades.

Läs artikeln (inloggning)

Artikel Svd

Ännu sämre BNP-siffror – Evidens slutsatser om bostadsmarknaden står fast

Vi varnade för kort-bäst-före-datum när vi för en vecka sedan berättade om vår syn på bostadsmarknaden. Sedan dess har en rad prognosmakare kommit med nya och betydligt mer negativa utlåtanden om påverkan på BNP och sysselsättning. Konsensus för ett basscenario (mest troligt alternativ) är nu att svensk BNP faller med 3-4 procent under 2020 för att sedan öka med 3-4 procent under 2021. Detta basscenario förutsätter att covid-19 når sin kulmen globalt under sommaren och att återhämtningen påbörjas under tredje och fjärde kvartalet i år.

Vår prognos från förra veckan, att priserna på successionsmarknaden skulle falla med cirka 10 procent och att försäljningen av nyproducerade bostäder kommer stanna av, står fast. Att så är fallet beror på att vi redan i utgångsläget räknade med ett minskat antal sysselsatta personer och ett fall i hushållens finansiella förmögenhet med cirka 25 procent vilket historiskt har betytt ett börsfall på i storleksordningen 40-50 procent från toppen i februari.

I ett mer pessimistiskt scenario kan bostadspriserna på successionsmarknaden falla upp emot 20 procent. I detta scenario är återhämtningen mer utdragen, BNP faller med 6-7 procent under 2020, sysselsättningen faller ytterligare och hushållens finansiella förmögenheter krymper.

Vi fortsätter att löpande samla in all data vi kommer över med koppling till fastighets- och bostadsmarknaden och återkommer med nya utskick.

Om du har frågor, hör gärna av dig till: nyhetsbrev@evidensgruppen.se

Bostadsmarknaden del 2

Vad händer med kontorsmarknaden?

Kontorsmarknaden i Stockholm står inför en stor prövning under det kommande året. Evidens scenarier visar att hyrorna i CBD faller med drygt 10 procent i kombination med en vakansgrad som stiger till drygt 6 procent.

Vårt scenario bygger på att antalet sysselsatta inom näringar med intensiv kontorsanvändning minskar med 5 procent under 2020 och sedan utvecklas i sidled under 2021 och 2022. Detta motsvarar de makroprognoser som SEB och Konjunkturinstitutet presenterade i fredags (v12). I dessa scenarion faller svensk BNP-tillväxt med i storleksordningen 3 procent under 2020 och stiger sedan med cirka 3 procent under 2021.

Börsutvecklingen förväntas bli fortsatt negativ och antas landa i en nedgång om 40 procent under 2020 för att sedan stiga med 10 procent under 2021.

För transaktionsmarknaden kan de senaste veckornas globala marknadsturbulens få stora effekter då statsobligationsräntorna, till skillnad från tidigare historiska kriser i modern tid, stigit. Vad får då stigande obligationsräntor för effekter på transaktionsmarknaden? Jo, stigande obligationsräntor gör att finansieringskostnaden för fastighetsbolagen stiger, men den största effekten är att avkastningen på ”riskfria räntor” stiger, vilket implicerar att även avkastningskraven på fastigheter ska stiga. Det kan vara en kortsiktig stressituation i marknaden där investerarna söker dollar som ”safe haven” och att vi sedan återgår till ett normalt läge där obligationsräntorna normaliseras. Men det kan också vara början på en mer långsiktig utveckling där marknaden prisar in att de stödpaket som har presenterats av regeringar globalt ska finansieras och att det därav följande ökade utbudet av statsobligationer gör att räntenivåerna stiger. Efterfrågan på statspapper kanske inte är oändlig?

Lärdomen från finanskrisen 2008/2009 var att transaktionsmarknaden stannade av och volymen sjönk kraftigt. Skälet var att säljarna inte var villiga att sänka sina prisförväntningar om de inte var absolut tvungna, medan köparna diskonterade in de nya marknadsvillkoren och landade på en lägre prisnivå.

Vi fortsätter att löpande samla in all data vi kommer över med koppling till fastighets- och bostadsmarknaden. Senare i veckan kommer en uppdatering av vårt scenario för bostadspriserna.

Se större bild

Om du har frågor, hör gärna av dig till: nyhetsbrev@evidensgruppen.se

Kontorsmarknaden graf

Di: Bopriserna tar stryk av oron – så mycket riskerar de falla

Evidens senaste analys gällande bostadsmarknaden tas idag upp av Di.se

Läs artikeln

Skärmklipp Di

Vad händer med bostadsmarknaden och försäljningen av nya bostäder?

Vi är starkt medvetna om att den snabba händelseutvecklingen just nu gör att alla försök att förutspå utvecklingen har mycket stora osäkerheter och även kort bäst-före-datum. Men den information som finns tillgänglig just nu kan ändå användas för att teckna ett scenario.

På successionsmarknaden kommer vi att se fallande priser med i storleksordningen 10 procent och försäljningen av nyproducerade bostäder kommer sannolikt att stanna av likt den situation som rådde under den senaste prisnedgången hösten 2017.

Hur går våra tankar? Jo, om global BNP-tillväxt bromsar in från 2,5–3 procent till någonstans mellan 0–1 procent under 2020, som konsensus bland prognosmakarna nu ligger kring, blir effekterna på den svenska ekonomin stora. Prognosen för BNP-tillväxt som i februari låg på 1–1,5 procent är nu nere på någonstans mellan -1 och 0 procent för 2020.

På successionsmarknaden för bostadsrätter i storstäderna blir effekterna troligtvis små under första kvartalet 2020 eftersom vi redan har noterat två månader med stigande priser. Under andra kvartalet kommer effekterna att visa sig i form av framförallt ett minskat antal sålda bostäder. De hushåll som har möjlighet avvaktar med att sälja för att undvika att få mindre betalt än de tänkt sig.

För nyproduktionsmarknaden blir effekterna större då fallande priser på successionsmarknaden kommer att göra de nyproducerade bostäderna osäljbara likt hösten 2017. De nyproducerade bostäderna är prissatta utifrån de villkor och priser som rådde på successionsmarknaden hösten 2019 och vintern 2019/2020, vilket gör att de kommer att ligga cirka 10 procent för högt i pris och försäljningen kommer att bromsa in. I tider då hushållen upplever osäkerheter om prisutveckling och sin egen framtida förmåga att genomföra ett bostadsköp ökar även hushållens värdering av risk vid köp av nyproduktion. Det gör att hushållens betalningsvilja för nya bostäder med tillträde om ett par år kan vara avsevärt lägre än om tillträde är i närtid. Detta skifte i värderingar kunde tydligt observeras i samband med och efter prisfallet under hösten 2017.

Vi fortsätter att löpande samla in all data vi kommer över med koppling till fastighets- och bostadsmarknaden. Nästa vecka kommer vår kommentar till kontorsmarknadens villkor och givetvis uppdaterar vi scenario för bostadspriserna om ytterligare information finns tillgänglig.

Om du har frågor, hör gärna av dig till: nyhetsbrev@evidensgruppen.se

Kontoret stängt

Bostadsglappet i Skåne. Analys av hushållens möjlighet att hyra eller köpa bostäder i Skåne.

På uppdrag av Region Skåne och Byggföretagen har Evidens utarbetat en rapport om de skånska hushållens möjligheter på bostadsmarknaden utifrån rörlighet, flyttfrekvens och trångboddhet. Vad krävs för att klara sig på den skånska bostadsmarknaden? I analysen kartläggs nuvarande boendeform för drygt 500 000 skånska hushåll. Huvudsyftet med denna rapport och analyserna som gjorts är att fördjupa förståelsen och specifikt analysera hushåll som inte kan eller har svårt att efterfråga en lämplig bostad på bostadsmarknaden i Skåne. Rapporten visar bland annat att:

 1. - Trångboddheten i Skåne har ökat. I Malmö har andelen trångbodda hushåll nästan fördubblats sedan 2008.
   
 2. - Antalet trångbodda hushåll i Skåne är 9000, varav 5 500 är barnfamiljer i hyresrätt. Med modifierad norm stiger trångbodda hushåll till 30 000 i Skåne.
   
 3. - Den enskilt största gruppen trångbodda hushåll, som inte har möjlighet att efterfråga en större bostad, är sammanboende barnfamiljer i åldrarna 25–44 år.
   
 4. - Riktade stöd till hushåll med låga inkomster, exempelvis bostadsbidrag, får större positiva effekter jämfört med indirekta investeringsstöd till nyproduktion.
   
 5. - Möjligheterna att efterfråga en större och lämpligare bostad hänger starkt ihop med sysselsättning och disponibel inkomst.
   

Läs rapporten
Läs SVT:s rapportering

Framsida bostadsglappet

SvD Debatt: "Amorteringskrav ger 7 800 färre bostäder per år"

Svenska Dagbladet har idag publicerat en debattartikel av Sveriges Byggindustrier som baserar sig på rapporten Var det värt det? som Evidens har skrivit på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Läs debattartikeln (länk till SvD)
Läs rapporten

Vardetvärtdet

BNP-tillväxten bromsas till följd av kreditrestriktioner - med 1 procentenhet per år

Sedan bolånetaket infördes 2010 har kreditgivningen successivt stramats åt. Skärpta krav i bankernas Kvar-att-leva-på-kalkyler (KALP) och införandet av amorteringskrav innebär att färre hushåll kan upprätthålla samma bostadsefterfrågan som före skärpningen av kreditgivningen. Kreditåtstramningen har bidragit till att efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter och småhus har fallit. Dessutom tvingas hushåll i större utsträckning än tidigare spara större andelar av sin inkomst för att kunna köpa en bostad och mildra effekterna av högre amorteringskrav. Ett fallande byggande och ökat sparande bidrar till att den ekonomiska utvecklingen mätt som BNP-tillväxt bromsas.

Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier skrivit denna rapport om kreditåtstramningens effekter på BNP-tillväxten.

Det ökade sparandet innebär minskad privat konsumtion vilket påverkar BNP-tillväxten negativt. Om sparandet utan kreditåtstramning skulle varit lägre innebär det att konsumtionen borde varit högre och därmed även BNP-tillväxten. Beräkningarna visar sammanfattningsvis att kreditåtstramningarna kan ha påverkat BNP-tillväxten betydligt genom minskad konsumtion, särskilt de senaste åren. I genomsnitt har effekten på BNP-tillväxten skattats till ca 0,5 procentenheter årligen.

Det är inte bara minskad konsumtion till följd av ökat sparande som påverkar BNP-tillväxten. Kreditåtstramningen innebär att nyproduktionen av ägda boendeformer har fallit. När bostadsinvesteringarna faller bidrar fallet till att BNP-tillväxten minskar eftersom bostadsbyggande utgör en del av de så kallade ”fasta bruttoinvesteringarna” i nationalräkenskaperna.

Av statistiken framgår att nybyggnad av permanenta bostäders andel av BNP toppade under fjärde kvartalet 2017 med 3,4 procent. Det framgår också att bostadsbyggandets bidrag till BNP-tillväxten varit betydande de senaste åren. Effekten av minskat bostadsbyggande på BNP-tillväxten skattats till omkring minus 0,5 procentenheter årligen.

Den sammantagna effekten av kreditrestriktionerna på BNP-tillväxten beräknas bli en minskning med omkring 1 procentenhet per år (varav -0,5 procent till följd av högre sparande samt -0,5 procent till följd av lägre bostadsinvesteringar). BNP-nivån 2028 skattas bli ca 2,3 procent lägre än vad Konjunkturinstitutets långsiktiga BNP-prognos visar, vilket motsvarar 1 718 miljarder kronor.

Läs rapporten 

Vardetvärtdet

Bostadsbyggandet faller trots god konjunktur

I regeringsförklaringen 2019 pekade statsminister Stefan Löfvén på att bostadsbyggandet 2018 var det högsta på länge. Statsministern har rätt i att antalet färdigställda nya bostäder nådde en hög topp under 2018. Men sedan dess har utvecklingen vänt. Och vändningen nedåt är tämligen dramatisk.

Hur bostadsbyggandet utvecklas i närtid mäts bäst genom att studera antalet påbörjade nya bostäder per kvartal. Studeras kvartalsdata från SCB, som justeras med ett glidande medelvärde över fyra kvartal för att fånga trenden i byggandet, framgår att nyproduktionen av bostäder faller. Under 2017, det år som redovisar den högsta nivån av antalet påbörjade bostäder, påbörjades ca 16 000 nya bostäder per kvartal i riket. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2019 var 11 500 påbörjade bostäder, en minskning med 28 procent, se figur 1.

Fallet i nyproduktion gäller samtliga upplåtelseformer, förutom specialbostäder i form av student- och äldrebostäder med hyresrätt. Det kraftigaste fallet gäller för bostadsrätter där byggtakten fallit med hela 46 procent. Fallet i nyproduktionen av reguljära hyresrätter uppgår till 26 procent, och minskningen i småhusbyggandet med äganderätt med 23 procent. Fallet i byggande av nya hyresrätter sker trots ett relativt omfattande byggande med statliga investeringsstöd. Fallet i bostadsbyggande är unikt eftersom tidigare fall har skett då bostadsefterfrågan minskat på grund av att ekonomin gått in i en lågkonjunktur. Både under 2018 och 2019 är dock det så kallade BNP-gapet positivt, vilket betyder att konjunkturen fortsatt varit relativt god.

Bryts data över bostadsbyggandet för hela landet ner på regional nivå framgår att Stockholmsregionen redovisar det största fallet i bostadsbyggandet. I både Göteborgs- och Malmöregionerna har byggandet slutat öka och bostadsrättsbyggandet fallit något. I övriga landet faller både bostadsrätts- och hyresrättsbyggandet. I Stockholmsregionen är fallet dramatiskt, se figur 2.

Nyproduktionen av bostadsrätter i Stor-Stockholm har fallit med 54 procent sedan toppen och fallet i byggandet av både reguljära hyresbostäder och småhus med äganderätt är 39 procent. Totalt har bostadsbyggande fallit med drygt 40 procent i Stor-Stockholm.

En förklaring till minskad bostadsefterfrågan och därmed minskat byggande av ägda boendeformer som äganderätter och bostadsrätter är de kreditrestriktioner i form av amorteringskrav och skärpta villkor i bankernas KALP-kalkyler som successivt införts de senaste åren. Till viss del beror också fallet av att ett antal lokala bostadsmarknader har en haft en högre produktionstakt än vad den lokala marknaden kortsiktigt tål.

Fallet i byggande av hyresbostäder har flera förklaringar. På flera marknader utanför storstadsregionerna har nyproduktionen varit omfattande och inneburit att kötiderna till nya hyresbostäder med nyproduktionshyra blivit mycket korta, vilket medfört tydliga vakansrisker för företag som byggt bostäderna. I dessa marknader måste därför produktionstakten minska. I storstäderna är det snarast problem på utbudssidan i form höga produktionskostnader i relation till vilka hyror som accepteras, brist på investeringsvilligt riskkapital och kommunala plan- och markstrategier som gör att nyproduktionsvolymerna inte ökar. Ett flertal av dessa problem och orsakssamband beskrivs mer ingående i rapporten Finansiella förutsättningar för ökat byggande av hyresbostäder, som publicerats av byggföretaget Veidekke, men där analysunderlaget i hög grad utarbetats av Evidens.

Se diagram

Bostadsbyggandet faller

JLL-Evidens Residential Market Index – Fortsatt fallande index

Behov av nya bostäder och efterfrågan är inte samma sak. Efterfrågan på bostäder omfattar också hushållens förmåga att betala för nyproducerade bostäder, antingen i form av nyproduktionshyra eller i form av marknadspriser. Evidens har tillsammans med JLL därför skapat ett utbuds- och efterfrågeindex på bostadsmarknaden – Residential Market Index, RMI. Indexet publiceras nu för femte gången. Första publiceringen skedde i september 2017.

Liksom i den senaste RMI-rapporten indikeras att det fall i byggande som observerats under 2018 fortsätter att pressa ner indextalen i de flesta studerade kommuner, vilket innebär att utbudet av nya bostäder börja närma sig nivåer som ligger i linje med efterfrågan. Index skiljer sig åt en hel del mellan olika kommuner även om trenden pekar nedåt i de flesta fall.

Index tar dock inte hänsyn till ett eventuellt kvardröjande överskott av osålda bostäder utan tittar bara på antal påbörjade nya bostäder. Ett fallande index kan därför inte utan ytterligare analys tas som intäkt för att bostadsbyggandet inom kort åter kan börja öka i en kommun. Det är viktigt att hålla i minnet att utfallet av index varit högt under en längre period i vissa kommuner vilket medför att fallande indextal inte per automatik innebär att det är möjligt att prata om ett utbudsunderskott – framförallt inte avseende det ägda boendet.

Indexnivåer och förändringen i index redovisas nedan för de tre storstadskommunerna, några kranskommuner samt ett urval regionstäder. Bilden är interaktiv och du kan byta region genom att klicka i listan till höger i bilden. Klicka i bildens nedre högra hörn för att få upp den över hela skärmen (Full Screen).

Om bilden inte kommer upp, klicka här.

 

 

Kort om RMI

RMI mäter hur många nya bostäder som påbörjats i relation till hur många hushåll som har inkomster som är tillräckligt höga för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder. Ett högt index innebär att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till efterfrågan. Byggandet måste då förr eller senare anpassas nedåt. Omvänt kan kommuner med lågt RMI sannolikt öka sitt byggande.

Indexnivåer under 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion kan växa utan några påtagliga begränsningar givna av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga. Nivåer runt 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion är på en nivå som motiveras av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga och som samtidigt har preferenser för nyproduktion. Indexnivåer över 3,0 innebär en påtaglig risk för att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan vilket kan innebära förlängda säljtider, prispress och hög omsättning av hyresgäster.

Index mäter också den totala produktionen av nybyggda bostäder, oavsett upplåtelseform. För att tydligare förstå marknadsförutsättningar för enskilda projekt bör, förutom det lokala utbudet, även skillnader i produktionstakt för olika upplåtelseformer analyseras.

Effekter av kreditrestriktioner och ungas bostadssituation

Finansinspektionens debattartikel i DN den 14 juni 2019 om att amorteringskraven inte har hindrat unga att köpa bostad, har orsakat flera repliker från branschaktörer. Evidens har bidragit med kunskapsunderlag till två av dessa repliker. Det handlar om replikerna från Riksbyggen och Sveriges Byggindustrier. Även en tredje replik, från Lars E O Svensson, refererar i sitt underlagsmaterial till Evidensrapporten Effekter av kreditbegränsningar för unga förstagångsköpare. Läs repliker och rapporter:

Modell för startlån - principer och effekter

Effekter av kreditbegränsningar för unga förstagångsköpare

Se även Lars E O Svenssons rapport:
Amortization Requirements, Distortions, and Household Resilience: Problems of Macroprudential Policy II

Finansinspektionens debattartikel

Startlån

Skåne kan efterfråga 5 800 nya bostäder per år

I diskussionen om bostadsbyggandet i Sverige utgår ofta debatten från vad som brukar benämnas ”bostadsbehov”. Men eftersom behov av nya bostäder och efterfrågan inte är samma sak har Region Skåne och Sveriges Byggindustrier givit Evidens i uppdrag att beräkna bostadsefterfrågan i Skåne. Med efterfrågan menas den "köpkraftiga efterfrågan", dvs det antal bostäder som hushållen har förmåga att finansiera, antingen som ägda eller hyrda bostäder, till gällande marknadspriser och hyresnivåer i nyproduktionen. 

Beräkningen har utgått från en metod som Evidens presenterade i den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35. Med denna metodik har den årliga bostadsefterfrågan i Skåne beräknats till ca 5 800 nya bostäder, exklusive specialbostäder. Antalet påbörjade nya bostads- och äganderätter de senaste åren är något högre jämfört med det beräknade marknadsdjupet. Det kan betyda att byggtakten framöver faller något för dessa upplåtelseformer.

Beräknat marknadsdjup understiger överslagsmässiga beräkningar av demografiskt betingade behov som beräknats till ca 7 600 nya bostäder per år. Det pekar mot att glappet mellan behov sprungna ur den demografiska utvecklingen och faktiskt möjligt byggande, utifrån hushållens köpkraft och nuvarande marknadsvillkor, fortsätter att öka. Detta förhållande innebär rimligen att problemen på bostadsmarknaden fortsätter att förstärkas.

Ett av de mer centrala problemen är att hushåll som står utanför och ska etablera sig på marknaden får fortsatt svårt att ta sig in. Dessa hushåll kan grovt delas upp i två kategorier; förstagångsköpare i form av unga vuxna, med för sin ålder normala inkomster, respektive hushåll i olika åldrar med låga inkomster.

Det är våren 2019 oklart på vilket sätt den politiska majoriteten i riksdagen bedömer problemen på bostadsmarknaden och vilka eventuella beslut som kan komma att fattas under de närmaste åren. För närvarande finns inga tecken på att några mer kraftfulla insatser genomförs i närtid. Slutsatsen blir därför att glappet mellan behov och köpkraftig efterfrågan sannolikt fortsätter att växa de närmaste åren.

Läs rapporten

Läs SOU 2018:35

Modell Skåne

JLL-Evidens Residential Market Index – Fall för index men risk för ”osålda lager”

Behov av nya bostäder och efterfrågan är inte samma sak. Efterfrågan på bostäder omfattar också hushållens förmåga att betala för nyproducerade bostäder, antingen i form av nyproduktionshyra eller i form av marknadspriser. Evidens har tillsammans med JLL därför skapat ett utbuds- och efterfrågeindex på bostadsmarknaden – Residential Market Index, RMI. Indexet publiceras nu för fjärde gången. Första publiceringen skedde i september 2017.

RMI mäter hur många nya bostäder som påbörjats i relation till hur många hushåll som har inkomster som är tillräckligt höga för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder. Ett högt index innebär att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till efterfrågan. Byggandet måste då förr eller senare anpassas nedåt. Omvänt kan kommuner med lågt RMI sannolikt öka sitt byggande.

Indexnivåer under 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion kan växa utan några påtagliga begränsningar givna av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga. Nivåer runt 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion är på en nivå som motiveras av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga och som samtidigt har preferenser för nyproduktion. Indexnivåer över 3,0 innebär en påtaglig risk för att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan vilket kan innebära förlängda säljtider, prispress och hög omsättning av hyresgäster.

Det senaste utfallet för index indikerar att det fall i byggande som observerats under 2018 pressar ner indextalen i de flesta av de studerade kommunerna. Balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder skiljer sig åt en hel del mellan olika kommuner även om trenden pekar nedåt i de flesta kommuner. Index tar inte hänsyn till ett eventuellt kvardröjande överskott av osålda bostäder. Ett fallande index kan därför inte utan ytterligare analys tas som intäkt för att bostadsbyggandet inom kort åter kan börja öka i en kommun.

Samtidigt är det viktigt att ha i minnet att även om index för en kommun som helhet är lågt, kan det finnas delmarknader inom kommunen med ett överutbud. I kommuner där indexvärdet tidigare var lågt men där bostadsbyggandet accelererat kraftigt de senaste två åren, har index ökat. Men indexvärdet kan fortfarande signalera möjligheter att bygga mer. I olika delmarknader kan det dock redan uppstått ett tydligt lokalt överutbud.

Index mäter också den totala produktionen av nybyggda bostäder, oavsett upplåtelseform. För att tydligare förstå marknadsförutsättningar för enskilda projekt bör, förutom det lokala utbudet, även skillnader i produktionstakt för olika upplåtelseformer analyseras.

Indexnivåer och förändringen i index redovisas nedan för de tre storstadskommunerna, några kranskommuner samt ett urval regionstäder. Bilden är interaktiv och du kan byta region genom att klicka i listan till höger i bilden. Klicka i bildens nedre högra hörn för att få upp den över hela skärmen (Full Screen).

Klicka här om bilden inte kommer upp

Hushållen har måttfulla förväntningar på bostadsprisutvecklingen

Hushållens förväntningar på bostadsprisernas utveckling är fortfarande oproblematiska ur ett prisbildningsperspektiv och både de kortsiktiga och långsiktiga prisförväntningarna har stegrats något jämfört med januari 2018. Det är den övergripande slutsatsen av Evidens undersökning av hushållens förväntningar från november 2018.

De kortsiktiga förväntningarna påverkades under 2017 och inledningen av 2018 sannolikt av prisfallet under hösten 2017. Men också de långsiktiga prisförväntningarna justerades ned. Nedjusteringen verkade inte bero på förväntningar om särskilt mycket högre framtida räntor eller förväntningar om en påtagligt sämre konjunkturutveckling. En rimlig slutsats är att genomförda och planerade skärpningar av amorteringskrav och andra förändringar i kreditgivningen justerade ner prisförväntningarna. I takt med att hushållen successivt anpassat sig till nya kreditvillkor återgår förväntansbilden till mer positiva prisförväntningar under november 2018.

Sedan 2014 genomför Evidens regelbundet mätningar av hushållens kort- och långsiktiga förväntningar om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Till skillnad från andra undersökningar som exempelvis SEB:s boprisindikator (SEB 2018) innehåller Evidens mätning frågor om både nivån på den förväntade prisutvecklingen och förväntningar på längre sikt. Motivet till att mäta förväntade nivåer och långsiktiga förväntningar är att förväntansbilden i sig kan påverka prisnivån. Om prisförväntningarna på längre sikt är alltför optimistiska kan prisutvecklingen bli för snabb i relation till fundamentala faktorer och bostadspriserna riskerar då falla kraftigt när förväntansbilden av någon anledning vänder ner.

Läs rapporten

Shiller 2018

Många unga stängs ute från möjligheten att köpa bostad

Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier analyserat effekterna av de amorteringskrav som Finansinspektionen beslutat om samt bankernas tillämpning av olika krav i sina så kallade KALP-kalkyler. Analyserna fokuserar på gruppen unga hushåll 25-35 år och utgår från en belåningsgrad som motsvarar bolånetaket på 85 procent i samtliga beräkningar. Skälet till att alla testats mot 85 procents belåning är att det saknas data om hur stora finansiella tillgångar unga förfogar över genom eget sparande eller lån, gåvor och arv från närstående. Men det är rimligt att tro att många unga i verkligheten har en relativt hög belåningsgrad, runt 85 procent.

Analyserna visar att nuvarande amorteringskrav och bankernas KALP-kalkyler innebär att många hushåll stängs ute från möjligheten att köpa en bostad. Ca 8 av 10 ensamboende 25-35 åringar utestängs från möjligheten att köpa en bostad i centrala Stockholm och Göteborg. Detta kan jämföras med hypotetiskt alternativa amorteringskrav på exempelvis 1 procent för alla lån med en belåningsgrad på 50-85 procent samt en ränta i KALP-kalkylen på 5 procent. Då ökar andelen som kan köpa en etta med ca 35 procentenheter i Stockholm.

Ett centralt mål för Finansinspektionen, som beslutat om nuvarande regler, är att hushållen ska ha tillgång till väl fungerande finansiella marknader och ett gott konsumentskydd. Frågan är i vilken utsträckning unga hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden har tillgång till väl fungerande finansiella tjänster och i vilken utsträckning konsumentskyddet gynnas av att många tvingas ut på andrahandsmarknaden istället för att själva äga en bostad?

Resultaten från analysen presenterades på ett frukostseminarium arrangerat av Sveriges byggindustrier torsdagen den 25 oktober.

Läs rapporten

Läs presentationen

Se webb-sändning

Läs artikel i DN

Stockholm

Snabbt stigande kontorspriser var faktiskt förutsägbara!

En förutsättning för att lyckas väl med fastighetsinvesteringar är att kunna förutspå marknadens riktning, det vill säga, om fastigheter kommer att öka eller minska i värde. Den faktor som förutom driftnettoutvecklingen förklarar fastigheters värdeförändring är förändringar av det avkastningskrav som marknaden sätter.

En utvärdering av de ekonometriska prognosmodeller som Evidens utvecklat, visar att värdeförändringar på kontorsmarknaden kunnat förutsägas väl de senaste fyra åren. Givet att antaganden om modellens olika variabler i form av konjunktur och hyresmarknadens utveckling varit rimligt riktiga, visar utvärderingen av de senaste årens prognoser att prognosvärdena hamnar nära det verkliga utfallet. Prognosen som gjordes för fyra år sedan visade sig exempelvis komma mycket nära utfallet. Med goda insikter om de fundamenta som driver kontorsmarknaden finns alltså bra förutsättningar att förstå framtida värdeutveckling. Modellen visar att marknadens direktavkastningskrav bestäms av förväntad styrka och risk på kontorshyresmarknaden och den 5-åriga statsobligationsräntan. Dessa faktorer speglar marknadens värdering av risk och avkastningsnivån för långsiktiga och riskfria placeringar som alternativavkastningsmått.

Evidens har med framgång prognostiserat de senaste årens fallande direktavkastningskrav i Stockholm CBD. Evidens har även tillämpat liknande modeller för Göteborgs- och Malmömarknaden samt även Helsingfors kontorsmarknad.

Kontorsmodell

JLL-Evidens Residential Market Index - Stort fall för byggandet i kommuner med högt RMI

Behov av nya bostäder och efterfrågan är inte samma sak. Efterfrågan på bostäder omfattar också hushållens förmåga att betala för nyproducerade bostäder, antingen i form av nyproduktionshyra eller i form av marknadspriser. Evidens har tillsammans med JLL därför skapat ett utbuds- och efterfrågeindex på bostadsmarknaden – Residential Market Index, RMI. Indexet publiceras nu för tredje gången. Första publiceringen skedde i september 2017.

RMI mäter hur många nya bostäder som påbörjats i relation till hur många hushåll som har inkomster som är tillräckligt höga för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder. Ett högt index innebär att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till efterfrågan. Byggandet måste då förr eller senare anpassas nedåt. Omvänt kan kommuner med lågt RMI sannolikt öka sitt byggande.

Indexnivåer under 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion kan växa utan några påtagliga begränsningar givna av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga. Nivåer runt 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion är på en nivå som motiveras av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga och som samtidigt har preferenser för nyproduktion. Indexnivåer över 3,0 innebär en påtaglig risk för att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan vilket kan innebära förlängda säljtider, prispress och hög omsättning av hyresgäster.

Fallande byggande på lokala marknader med högt RMI
Färsk SCB-data över antalet påbörjade bostäder visar att byggandet faller i många kommuner, både under första och andra kvartalet 2018, jämfört med året före. Man kan förvänta sig att byggandet faller särskilt mycket i kommuner med högt RMI. Analys av data visar att så är fallet. I kommuner med RMI mellan 2,5 och 3,5 har antalet påbörjade bostäder i genomsnitt fallit med 65 procent jämfört med första halvåret 2017. I kommuner med RMI över 3,5 är det genomsnittliga fallet ännu större. I kommuner med lågt RMI, under 1,5, har bostadsbyggandet fortsatt att öka. RMI mellan 1.5 och 2,5 har inneburit små förändringar i volymen nya bostäder.

Se RMI för några utvalda kommuner (interaktiv länk)
Observera att det är möjligt att byta region i övre högra hörnet.

RMI och byggande

Evidens i Almedalen: Vem skall finansiera framtidens bostäder?

Trots höga mål för bostadsbyggandet, inte minst i våra växande storstäder, har byggandet minskat den senaste tiden. Det sker på konstgjord väg genom åtgärder som vidtagits av regeringen, våra tillsynsmyndigheter och banker. Enligt Boverket uppgår behovet av nya bostäder till mer än 400.000 till 2025, något som kräver en finansiering på ungefär 1.500 – 2.000 miljarder. Bostadsbyggande förutsätter med andra ord finansiering och hur ekvationen ska gå ihop med hårdare kreditrestriktioner är en fråga som allt fler önskar få ett svar på.

Veidekke har gett Ted Lindqvist, vd för Evidens, och Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, fria händer att ta sig an ett antal frågeställningar som beskriver den finansiella utmaningen som samhället står inför. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Vilka finansieringsalternativ står till buds?

Rapporten presenterades onsdagen den 4 juli i Almedalen.

Läs rapporten

Vem skall finansiera framtidens bostäder?

Di debatt: Politikerna sänker bostadsmarknaden

Hösten 2017 skedde ett trendskifte. Efter en lång period av stigande priser och ökat bostadsbyggande bröts kurvorna. I Stockholm och Göteborg föll priserna med cirka 10 procent. Första kvartalet 2018 redovisade de större bostadsbyggarna en minskad försäljning i Stockholmsregionen med 54 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Det är emellertid inte bara de kortsiktiga effekterna av ett prisfall samt det minskade bostadsbyggandet som behöver debatteras. Det som sker på bostadsmarknaden är en följd av att det politiska och administrativa systemet i Sverige saknar en ekonomisk analys av bostadsbyggandets grundläggande villkor.

Läs artikeln i Di

Evidens i Almedalen: Hur vill studenter bo?

Evidens har analyserat studentbostadsmarknaden i Stockholm och möjligheterna att tillföra nya studentbostäder. Studien, som genomförts på uppdrag av SSSB,  visar att studenternas begränsade betalningsvilja innebär att nya – och därför relativt dyra – studentbostäder i stor utsträckning bör ligga nära service, kommunikationer och lärosäten. På så sätt kommer fler studenter efterfråga nya studentbostäder, trots höga nyproduktionshyror. Det finns relativt omfattande planer på nya studentbostäder i olika lägen. En viktig slutsats av analysen är att om ett stort antal nya bostäder planeras i lägen utan kvaliteter som studenter värdesätter högt, riskerar efterfrågan bli för låg för att den relativt omfattande planerade nyproduktionen ska kunna förverkligas. Eftersom många studenter som kommer från andra delar av landet i hög utsträckning är beroende av studentbostäder för att kunna flytta till Stockholm är ett större utbud av studentbostäder viktigt för Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling. Det är därför av strategisk betydelse att mark- och planpolitiken möjliggör studentbostäder på central och attraktiv mark.

Studien presenterades i Almedalen tisdagen den 3 juli

Läs rapporten

Hur vill studenter bo

Evidens tilldelas Yimbypriset 2018

Yimbypriset 2018 tilldelas Evidens och Spacescape för analysen "Värdeskapande stadsutveckling – värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i Göteborgsregionen".

Motiveringen lyder:
Med denna efterlängtade och viktiga analys har vi fått svart på vitt vad göteborgarna efterfrågar för kvaliteter i sin omgivning. En bild som i många delar stämmer överens med vad vi yimbyiter länge efterfrågat, nämligen kvartersstad med blandade funktioner, äkta blandstad. Nu finns äntligen något konkret att peka på när vi planerar vårt framtida Göteborg.

Läs rapporten

Läs mer om priset

Evidens medverkar i regeringsutredning

Evidens har medverkat i regeringsutredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SoU 2018:35. Utredningen syftar till att beskriva hur Sveriges kommuner jobbar med efterfrågan och behov på bostadsmarknaden. Utredningen föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige.

Evidens uppdrag har varit att skatta bostadsefterfrågan på nationell nivå, samt att beskriva principer för hur bostadsefterfrågan kan beräknas på kommun- och länsnivå. Boverkets beräkningar av bostadsbehovet utgår ifrån det demografiska behovet, vilket är ett mer osäkert mått på efterfrågan.

Med efterfrågan på bostäder avses den volym bostäder som kan nyproduceras till marknadspriser givet hushållens betalningsförmåga. Med behov av bostäder avses den volym bostäder som behöver produceras givet att relationen mellan antalet hushåll och antalet bostäder ska hållas rimligt konstant. Skillnaden mellan efterfrågan och behov är i rapporten att efterfrågan också tar hänsyn till bland annat betalningsförmåga och hur hushåll vill bo.

Boverkets behovsprognos för de närmaste åren visar ett bostadsbyggnadsbehov om ca 80 000 bostäder per år. Frågan är hur stor bostadsefterfrågan är om man tar hänsyn till betalningsförmåga och preferenser? Evidens har utvecklat en modell för att beräkna efterfrågan. Enligt modellen efterfrågar svenska hushåll knappt 50 000 bostäder både 2018 och 2019. Blir konjunkturutvecklingen starkare ökar efterfrågan enligt modellen till något över 50 000 bostäder år 2020.

Resultatet visar att Sveriges befolkning har möjlighet att efterfråga färre bostäder än Boverkets beräknade bostadsbehov.

I regeringsutredningen presenteras också en metod för att beräkna efterfrågan av nya bostäder, såväl bostadsrätter som småhus och hyresrätter, på lokala marknader. Denna metod är direkt tillämpbar i en enskild kommun eller för en avgränsad geografisk marknad.

Läs rapporten

Länk till utredningens hemsida

Vill du veta mer om hur man kan beräkna faktisk bostadsefterfrågan på en lokal marknad eller i en kommun, kontakta Ted Lindqvist, ted.lindqvist@evidensgruppen.se

Bild SoU 2018:35

Di: Regeringen gjorde "stort misstag"

Evidens VD Ted Lindqvist blev intervjuad av Dagens Industri under Business Arena i London. Artikeln publicerades idag den 23 maj 2018:

Evidens-vd:n konstaterar att problematiken på bostadsmarknaden har utlösts från politiskt håll, och kallar det "olyckligt" att regeringen valde att införa det skärpta amorteringskravet.

"Tittar man på Finansinspektionens bolånerapporter, där man stresstestar hushållen, så finns det inget som indikerar att hushållen måste amortera mer. Tvärtom har de blivit med motståndskraftiga för varje år, under fem-sex år. Det är väldigt få hushåll som hamnar under vatten vid en kris."

Läs artikeln i Di (inloggning krävs)

Fortsatt realistiska förväntningar om prisutvecklingen på bostadsmarknaden – Sverige allt längre från en bostadsbubbla

Hushållens förväntningar visar sig vara oproblematiska ur ett prisbildningsperspektiv och Sverige befinner sig därmed allt längre från spekulationsdriven bostadsbubbla. Nyligen införda amorteringskrav och andra skärpningar i kreditgivningen är orsaken till de sänkta förväntningarna.

Evidens mäter regelbundet hushållens förväntningar avseende prisutvecklingen på bostadsmarknaden. En färsk rapport som publiceras idag sammanfattar resultaten från de senaste årens mätningar, inklusive den senaste mätningen från januari 2018. Resultat redovisas för Stockholm, Göteborg, Malmö och regionstäder.

Syftet är att analysera hushållens långsiktiga prisförväntningar och vilken prisutvecklingstakt hushållen förväntar sig. Detta är viktiga data för att förstå om förväntansbilden är realistisk eller om den inrymmer spekulativa förväntningar om framtida kapitalvinster som kan påverka prisutvecklingen.

Rapporten visar att både de kortsiktiga och de långsiktiga prisförväntningarna har dämpats under hösten 2017 även om förväntansbilden på längre sikt fortfarande är positiv. Nedjusteringen verkar inte bero på förväntningar om särskilt mycket högre framtida räntor eller förväntningar om en påtagligt sämre konjunkturutveckling. En rimlig slutsats är att det till viss del är andra fundamentala faktorer som påverkat förväntningarna negativt, exempelvis nyligen införda amorteringskrav och andra skärpningar i kreditgivningen.

Bostadspriserna föll i de flesta tillväxtregioner i Sverige under hösten 2017. Tillgängliga data och beräkningar av boendeutgifter pekar mot att prisfallet i huvudsak kan förklaras med att bostadsefterfrågan fallit till följd av:

- Införandet av det första amorteringskravet som fått full effekt under 2017. Amorteringskraven påverkar bostadsefterfrågan för ett relativt stort antal hushåll

- Bankernas skärpning av sina så kallade kvar-att-leva-på kalkyler (KALP) genom stresstest med hög bolåneränta, runt 7 procent.

- Tillämpning av bankernas egna skuldkvotstak som begränsar lånet till ca 5 – 6 gånger disponibel inkomst.

- Ökad nyproduktion av bostäder, men nyproduktionen tycks endast förklara en mindre del av prisfallet.

Rapporten avslutas med ett avsnitt som undersöker sambandet mellan prisutvecklingen och hushållens nya finansiella villkor samt hur en striktare kreditgivning påverkar efterfrågan på nyproduktion. Analysen visar att sambandet är starkt och att nyproduktionen av bostäder kommer att falla.

För mer information, vänligen kontakta Ted Lindqvist, 070-579 12 33, ted.lindqvist@evidensgruppen.se

Läs rapporten

Läs artikel i Di (inloggning krävs)

Hushållens förväntningar 2018

Evidens medverkar i Hyreskommissionens hearing

Thomas Sandberg, seniorkonsult på Evidens, medverkade i Hyreskommissionens hearing om "Framtidens hyresrätt". Hearingen sändes i Svt Forum onsdagen den 14 mars och du kan se inlägget på länken nedan. Thomas anförande börjar 4:50 in i sändningen.

Se inlägget

Ny Evidens-rapport "Käppar i hjulet?!"

25 000–35 000 färre bostäder med nya lagar för fastighetsföretag

Det kommer byggas 25 000–35 000 färre bostäder om regeringsförslag som begränsade ränteavdrag för företag, höjd skatt på fastighetsföretag och ökade kapitaltäckningskrav på banker genomförs. Det är en minskning av antalet nybyggda bostäder på samma nivå som under Greklands- och Eurokrisen. Det visar en ny rapport som Evidens tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.

I "Käppar i hjulet?!" diskuteras pågående och planerade utredningar och förslag till ny lagstiftning inom fastighetssektorn. Många av utredningsförslagen ger sämre villkor och innebär högre kostnader för företag inom sektorn. Det är svårt att skatta de ekonomiska effekterna för samtliga utredningsförslag, men sammanfattningsvis kan lägre BNP och färre investeringar förväntas. Slutsatsen är att förslagen sammantaget motverkar mål om ökade investeringar i bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Den övergripande politiska målsättningen om ett högt och ökat bostadsbyggande tycks, med få undantag, inte stödjas av förslagen från de nu aktuella utredningarna. Och i den nu rådande situationen, där mycket talar för avmattning gällande bostadsbyggande, spär förslagen ytterligare på avmattningen.

Rapporten presenterades på Fastighetsägarnas fullmäktigemöte den 19 oktober.

Läs rapporten

kapparihjulet

Evidens 10 år!

Evidens har fyllt 10 år! Stort tack till alla som uppvaktat oss!

Evidens 10 år

Lansering av JLL-Evidens Residential Market Index

I Sverige har det byggts alltför få bostäder för att svara mot de behov som uppstått efter många år med god ekonomisk tillväxt, snabb urbanisering och befolkningstillväxt. Men behov och efterfrågan är inte samma sak. Efterfrågan på bostäder omfattar också hushållens förmåga att betala för nyproducerade bostäder, antingen i form av nyproduktionshyra eller i form av priser. JLL och Evidens har därför tillsammans skapat ett utbuds- och efterfrågeindex på bostadsmarknaden – Residential Market Index.

JLL-Evidens Residential Market Index är ett index som beskriver utbudet och efterfrågan på olika lokala bostadsmarknader. Indexnivåer under 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion kan växa utan några påtagliga begränsningar givna av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga. Nivåer runt 2,0 indikerar att utbudet av nyproduktion är på en nivå som motiveras av antalet hushåll med tillräcklig betalningsförmåga och som samtidigt har preferenser för nyproduktion. Indexnivåer över 3,0 innebär en påtaglig risk för att utbudet av nya bostäder är stort i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan vilket kan innebära förlängda säljtider, prispress och hög omsättning av hyresgäster.

Indexnivåer och förändringen i index redovisas nedan för de tre storstadskommunerna, några kranskommuner samt ett urval regionstäder. Bilden är interaktiv och du kan byta region genom att klicka i listan till höger i bilden nedan. Klicka i bildens nedre högra hörn för att få upp den över hela skärmen (Full Screen).

Läs mer här

Di: Här ökar risken för överhettning

Byggboom och allt tuffare kreditkrav har ökat risken för en överhettad nyproduktionsmarknad. Läget är mest kritiskt i områden som Järfälla, Mölndal och Uppsala enligt en färsk rapport.

På tre år har Sverige gått från att efterfrågan på nyproducerade bostäder var större än utbudet till en marknad som nu på många håll är i balans. Bara i fjol producerades 79.000 bostäder, nybyggt samt kontor och industrier som byggts om till bostäder. Byggtakten är lika hög i år. Senast det hände var 1992, och tidigare under miljonprogrammets glansdagar på 1960- och 1970-talen.

”Som helhet är det stark bostadsefterfrågan, men i vissa regioner kan det vara svårt att få allt sålt”, säger Tor Borg, analyschef på konsultkoncernen Jones Lang Lasalle, JLL. För att få en överblick av den svenska marknaden för nyproduktion har JLL tillsammans med fastighetsanalysföretaget Evidens skapat ett index som gör en utbuds- och efterfrågeanalys på en rad svenska orter. I efterfrågeanalysen vägs bland annat hushållens inkomster, flyttfrekvens och boendeutgifter för nyproduktion in.

Läs artikeln i Di (inloggning krävs)

Läs artikeln som pdf

Fastighetsnytt: Flyttar ”Golfbollen” – öppnar för tiotusentals bostäder

Efter flera år av turer fram och tillbaka gav regeringen i veckan besked om att flytten av Bällstaradarn utanför Stockholm, som enligt många varit en av de största hämskorna för bostadsbyggandet i staden, blir av. I höstbudgeten avsetts 50 miljoner för flytten.

En viktig pusselbit i argumentet för flytten har varit en analys från Evidens, som visar hur mycket stat, kommun och samhälle skulle vinna på flytten.

Läs artikeln

Sverige – sämst i klassen. Svensk bostadspolitik i jämförelse med andra länder

Idag, måndag 3 juli, presenterar Veidekke rapporten ”Sverige – sämst i klassen. Svensk bostadspolitik i jämförelse med andra länder” i Almedalen. Evidens har bidragit till rapporten med research, statistik och faktaunderlag.

I rapporten studeras hur 12 andra, någorlunda jämförbara länder arbetar med det vi kan kalla ”social bostadspolitik”. Målet med rapporten har inte varit att teckna ett konkret program för en ny social bostadspolitik. Syftet har snarare varit att placera dagens bostadsdebatt i sitt historiska sammanhang, att beskriva konsekvenserna av 90-talets systemskifte samt att med en palett av internationella exempel bidra med inspiration och idéer till den svenska debatten.

Läs rapporten

Läs debattartikel i DN

Sämst i klassen

Evidens i Almedalen 2017

Evidens deltar i flertalet seminarier under Almedalsveckan i år. Hör Karin Måwe, Ted Lindqvist, Katarina Wallin, Thomas Sandberg och Rikard Berg von Linde diskutera högaktuella frågeställningar i nedanstående seminarier.

Tisdag 4/7
Kl. 11:15 – Karin Måwe är moderator i Business Arenas seminarium Hur jobbar byggarna för att skapa bostäder som flertalet kan efterfråga?
Kl. 12:00 - Katarina Wallin medverkar i Sveriges Arkitekters seminarium Akut arkitektbrist – hur säkerställer vi kvaliteten i våra byggda miljöer?

Onsdag 5/7
Kl. 13:00 – Ted Lindqvist medverkar i Veidekkes seminarium Har vi en bostadsbubbla i Sverige?
Kl. 13:00 – Thomas Sandberg medverkar i Business Arenas seminarium Glödhet bostadsmarknad – men vad är det som verkligen attraherar köparna?
Kl. 14:00 – Rikard Berg von Linde medverkar i JLL’s seminarium Hyresrättens betydelse och funktion, när är den bäst och för vem?

Torsdag 6/7
KL. 08:30 - Ted Lindqvist medverkar i Veidekkes seminarium Bygger vi för mycket?

Vi ses i Almedalen!

Talare Almedalen 2017

SvD debatt: För svårt för unga att ta sig in på bomarknaden

Bofrämjandet har idag, 13 juni 2017, publicerat en debattartikel i SvD om svårigheten för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Debattartikeln baseras på en rapport som Evidens gjort på uppdrag av Bofrämjandet.

Det är speciellt i åldersgruppen 19-25 år som möjligheten att flytta hemifrån minskat påtagligt under de senaste 10-15 åren. De unga har hamnat i en omöjlig situation där de inte har tillräcklig kötid för att få en hyresrätt och där bostadsrätterna blivit än svårare att komma över sedan bolånetak och amorteringskrav införts.

Läs rapporten Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Läs artikeln

Bofrämjandet

Värdeskapande stadsutveckling - Stadskvalitetstudie i Göteborg

Göteborgsregionen växer och flera utmanande utvecklingsprojekt pågår i regionen. Planerande och byggande aktörer i regionen tar dagligen beslut som påverkar hur staden utformas: täthet, parkstruk­tur, lokalisering av kollektivtrafik etc. För att kunna fatta beslut som skapar attraktiv och hållbar stadsbyggnad behövs också verktyg för att utvärdera hur dessa beslut bidrar till värden för stadsutveck­lingen.

På uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg och ett flertal andra aktörer har Evidens tillsammans med Spacescape genomfört en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len.

Läs rapporten

Stadskvaliteter Gbg

SvD debatt: Ökad trångboddhet hotar integrationen

HSB har idag publicerat en debattartikel i SvD om trångboddheten i Sverige. Debattartikeln baseras på en rapport som Evidens gjort på uppdrag av HSB.

I de flesta tillväxtregionerna är bostadsutbudet per invånare ungefär lika stort i dag som det var år 1990. Men detta gäller inte storstäderna där antalet invånare per bostad stadigt ökar, trots ökande nyproduktion. Rapporten visar att prisutvecklingen på bostadsmarknaden, bland annat till följd av ett för lågt bostadsutbud, gör det svårare att flytta till storstäderna, särskilt till Stockholm. Men också många hushåll som redan finns i Stockholmsregionen har svårt att få en bostad som svarar mot hushållets behov. Det är framförallt utvecklingen i miljöer med både hög andel utrikes födda och låga inkomster som redovisar en problematisk och ofrivillig trångboddhet. Sådan ofrivillig trångboddhet i socialt utsatta miljöer riskerar att ytterligare förstärka sociala problem

Debattartikel
Artikel i Fastighetsnytt
Läs rapporten

Debattartikel trångboddhet

Effekter av ett skuldkvotstak

Evidens har på uppdrag av Sveriges byggindustrier analyserat effekterna av ett skuldkvotstak på 600 procent av disponibel inkomst.

I det första avsnittet analyseras risker för ett kraftigt boprisfall. I det andra avsnittet analyseras hushållens motståndskraft mot höjda räntor och/eller kraftigt boprisfall. Analysen visar att hushållen är mycket motståndskraftiga mot både boprisfall och stigande räntor.

Ett skuldkvotstak kan antas innebära att fler hushåll inte kan äga, utan måste hyra sin bostad. I avsnitt tre diskuteras skillnader i konsumtion mellan bostadsägare och hyresgäster. Data visar att framförallt boendet i nyproducerade hyresbostäder ger ett lägre konsumtionsutrymme än boendet i ägda bostäder.

I det avslutande kapitlet analyseras samhälleliga kostnader och intäkter av ett skuldkvotstak. Slutsatsen är att kostnaderna för ett skuldkvotstak överstiger intäkterna.

Läs rapporten

Nerikes Allehanda: Så ska Karlslund bli ett självklart utflyktsmål i Örebro

Under 2016 har Evidens i nära samarbete med Örebro kommun tagit fram en strategi för Karlslunds framtida utveckling. Uppdraget omfattade såväl analys av marknadsvillkor och organisatoriska förutsättningar som tydliggörande av områdets utvecklingspotential. Fyra alternativa utvecklingsscenarier sattes upp och uppdraget avslutades med en workshop för politiker där prioriteringar mellan de olika scenarierna. Kommunalrådet Björn Sundin (S) intervjuades om uppdraget av Nerikes Allehanda den 1 december 2016.

Läs artikeln
Läs mer om projektet

Barometern: Äldre bostäder billigare än nya hyresrätter i modulbostäder

- Det är dags att sluta prata om billiga hyresrätter.
- Det billigaste du kan bo i är en äldre bostadsrätt eller villa.

Detta var budskapet från Ted Lindqvist, VD Evidens, som medverkade på ett seminarium på temat Billiga bostäder för alla, arrangerat av Länsstyrelsen i Kalmar. Seminariet har sammanfattats av Barometern.

Läs artikel

DI: Expert ser ingen svensk bobubbla

Ett börsfall eller en kraftfull lågkonjunktur kan knäcka boprisrallyt. Sker inte det fortsätter bopriserna uppåt med uppemot 6 procent om året enligt en ny analys av den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsanalysföretaget Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier granskat prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Utgångspunkten var att pröva om påståenden om en överhettad marknad och en prisbubbla stöds av hållbara argument.

"Vi ser inte någon svensk boprisbubbla även om priserna är på rekordhöga nivåer", säger Ted Lindqvist, vd Evidens, i artikeln.

Läs artikeln på di.se (inloggning)

Läs artikel (pdf)

Bstadsrättspris

Vad får igång byggandet?

Idag släpps Snårets podcastavsnitt om bostadsfinansiering där Evidens VD Ted Lindqvist medverkar tillsammans med Finansmarknadsminister Per Bolund, Kenneth Wilén, VD Folkhem och Anna Breman, Chefekonom Swedbank. Samtalsledare är Emma Jonsteg, VD Utopia. Lyssna!

Snåret avsnitt 29

Ny rapport från Veidekke - Så löser vi bostadskrisen

Idag presenterar Lennart Weiss och Stefan Attefall på Veidekkes uppdrag en rapport med konkreta förslag till en ny social bostadspolitik, med det ägda boendet som bas. Förslagen är delvis inspirerade av vårt norska grannland och kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Startlån
2. BFU - Bosparande För Unga
3. Landsbygdslån
4. Omställningsbidrag - ett nytt bostadsbidrag

Evidens har medverkat till rapporten genom att ta fram dataunderlag samt tillhandahålla analys och gemensamma slutsatser.

Läs debattartikel på Di.se
Läs rapporten

Så löser vi bostadskrisen

Möt Evidens i Almedalen

Vilka samhällseffekter ger höghastighetsjärnvägen? Lyssna på Henrik Österberg från Evidens måndag 4/7 kl 15, Restaurang Burmeister.

http://www.businessarena.nu/program/vilka-samhallseffekter-ger-hoghasti…

Hur skapar vi framtidens hållbara platser utifrån invånarnas framtida konsumtionsmönster? Lyssna på Thomas Sandberg från Evidens torsdag7/7 kl 8:15, Restaurang Burmeister.

http://www.businessarena.nu/sem-almedalen/torsdag-2/

Effekter av ytterligare kreditrestriktioner för hushållen

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Evidens analyserat möjliga effekter av ytterligare kreditrestriktioner för hushållen när det gäller möjligheter att finansiera förvärv av bostäder. Sedan tidigare finns ett bolånetak och ett förslag om införande av amorteringskrav. Evidens har analyserat vilka möjliga effekter ett införande av amorteringskrav, sänkt bolånetak, avskaffat ränteavdrag och skuldkvotstak sannolikt får i termer av pris- och undanträngningseffekter. Slutsatsen är att priseffekterna blir relativt begränsade men att förslagen sannolikt får påtagliga undanträngnings- och inlåsningseffekter för olika grupper av hushåll.

Rapportresultaten debatterades på ett frukostmöte arrangerat av Sveriges Byggindustrier den 8 mars 2016. I debatten deltog Leif Nysmed (s), Caroline Szyber (KD) och Robert Hannah (L), samtliga ledamöter av Riksdagens civilutskott. Rapportresultaten blir därmed också ytterligare ett underlag till de pågående bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och oppositionen.

Läs rapporten
Se seminariet

DI: Dags att ge upp amorteringskravet

Dagens Industris ledarsida uppmärksammar Evidens rapport "Den bedrägliga skuldkvoten" den 28 oktober 2015.

Läs artikeln på di.se
Läs hela artikeln

Ny Evidens-rapport ”Den bedrägliga skuldkvoten”

”Den bedrägliga skuldkvoten” synar ett antal vanliga påståenden i debatten om hushållens skuldsättning och prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Rapporten är framtagen av Evidens på uppdrag av Rikshem och Veidekke. Uppdragsgivarna presenterar slutsatserna på DN debatt, lördagen den 26 september 2015.

Rapporten visar att diskussionen om skuldsättningen till stora delar är onyanserad. De jämförelser av skuldkvoten som görs mellan olika länder är missvisande och överdriver riskerna med hushållens skulder i Sverige. Förklaringen är att svenska hushåll i högre utsträckning finansierar välfärdstjänster genom högre skatter och sociala avgifter, än vad som är vanligt i många andra länder. Det betyder att de disponibla inkomsterna blir lägre och skuldkvoten högre i Sverige. Men eftersom en stor del av det högre skattetrycket i Sverige motsvaras av högre social trygghet är ett skuldkvotsmått som tar hänsyn till skillnader i beskattningen rimligen mer rättvisande. Tar man hänsyn till dessa förhållanden är inte skuldkvoten i Sverige anmärkningsvärt hög.

Sammantaget är skuldkvoten ett dåligt mått på eventuella risker förknippade med hushållens skulder. En palett av olika mått som räntekvot, belåningsgrad, skuldsättningsgrad och nettoförmögenhet tillsammans med stresstester av hushållen motståndskraft mot högre räntor och prisfall ger betydligt bättre information om hur risker utvecklats. Studier av hur dessa mått utvecklats visar att hushållens motståndskraft mot störningar har ökat, inte minskat, de senaste åren.

Pressrelease 2015-09-26
Rapporten på svenska ”Den bedrägliga skuldkvoten”, Sept 2015
The report in English ”The deceptive debt ratio”, Sept 2015
Läs DN debatt
Läs mer hos Rikshem
Läs mer hos Veidekke

Dagens Samhälle: Evidens hade rätt om kostnad för modulbostäder

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier tog Evidens i våras fram en hyreskalkyl för modulbostäder. Kalkylen visade att hyresnivån i sådana bostäder blir mycket hög. Kalkylresultaten kritiserades av bland annat Boverket som menade att Evidens hyresnivå var alldeles för hög och hänvisade till ett planerat projekt i Västervik med påstått låga hyror. Nu visar faktiska siffror från projektet i Västervik att Evidens hyreskalkyl var riktig och Boverkets kritik därmed helt grundlös.

Läs artikel i Dagens Samhälle Aug 2015
Läs Evidens replik till Boverket April 2015
Läs Evidens rapport April 2015

DI: Norsk kur skall lösa svenska bostadskrisen

Receptet för att lösa bostadskrisen finns hos grannen Norge. Startlån till resurssvaga hushåll, subventionerat bosparande och låga flyttskatter får fart på bostadsmarknaden, enligt byggkoncernen Veidekkes experter.
I en ny rapport från bostadsbolaget Veidekke och analysföretaget Evidens granskas de svenska och norska bostadsmarknaderna, som efter andra världskriget hade liknande utgångspunkter. Artikel i DI 2015-06-25.

Läs artikeln på DI.se
Läs hela artikeln i DI

Evidens har rekryterat Karin Måwe som seniorkonsult

Evidens har rekryterat Karin Måwe som seniorkonsult. Karin har mångårig erfarenhet av att driva processer och komplexa förhandlingar bl.a. i ordföranderoll inom EU och som kansliråd vid Regeringskansliet och Krisberedskapsmyndigheten. Karin kommer senast från befattning som managementkonsult och chefscoach på Stelena AB.

Pressrelease 2015-05-12

Roger Bernow 1948 –2015

Roger Bernow, grundare och parter i Evidens, har avlidit efter en tapper kamp mot sin sjukdom. Han efterlämnar hustrun Kerstin och barnen Johan och Viktoria. Roger blev 67 år. Med Rogers bortgång har vi, vänner och kollegor på Evidens, förlorat en högt skattad vän och kollega. Vi är oändligt tacksamma för den tid vi fick arbeta ihop.

Nekrolog

Evidens har rekryterat Christofer Salmén som konsult

Evidens har rekryterat Christofer Salmén som konsult. Christofer kommer närmast från en befattning som Investerings- och Analyschef för Lantmännen Fastigheter och egen investeringsverksamhet inom Fastighetsutveckling och Sportbranschen.

Christofer har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och en bred erfarenhet inom fastighetsinvesteringar, fastighetsutveckling och förvaltning både i och utanför Sverige inom bostäder, handel och kontor. Christofer har tidigare bland annat arbetat på TAM Group och Lantmännen Fastigheter, samt driver egen verksamhet inom bostadsutveckling.

Pressrelease 2015-03-02

DI: Bostadsbyggandet ökar – men räcker inte

Bostadsbyggandet ökade kraftigt förra året men räcker inte för att möta behoven. För att hjälpa unga och nyanlända in på bostadsmarknaden måste regeringen tänka i helt nya banor, enligt experten. Kurvorna över bostadsbyggandet pekar kraftigt uppåt och i fjol påbörjades ungefär 38.500 nya bostäder, enligt preliminära siffror från SCB. Det är, med undantag för toppåret 2006, den högsta nivån sedan början av 1990-talet och en ökning med 27 procent jämfört med 2013. Enligt Ted Lindqvist, vd på fastighetsanalysbolaget Evidens, drivs uppgången av låga räntor, ökad sysselsättning och ekonomiskt starkare hushåll.

Men bristen på bostäder är alltjämt stor. Förra året växte befolkningen med drygt 100.000 personer vilket är den största folkökningen någonsin i Sverige. Dessutom finns ett stort underskott av bostäder sedan tidigare.

”Ser man på hela bostadsförsörjningsfrågan ur ett demografiskt perspektiv så räcker inte nyproduktionen”, säger Ted Lindqvist. Artikel i DI 2015-02-19

Läs hela artikeln i DI

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet - Ny rapport från Evidens om bostadsdebatten som gått i baklås

Den bostadspolitiska debatten präglas i dag av två huvudsakliga problem. Det första problemet handlar framför allt om att bostadsbyggandet är för lågt och att det råder bostadsbrist för stora grupper av hushåll, särskilt i storstadsregionerna. Det andra problemet handlar om att framför allt statliga myndigheter och politiska beslutsfattare uppfattar att skuldsättningen i hushållssektorn är för hög, främst på grund av bostadslån.

När det gäller det första problemet har utredningar och åtgärder framför allt fokuserat på hur utbudet kan stimuleras med hjälp av regelförändringar kopplat till planprocess och myndighetskrav. Det finns också en utbredd uppfattning om att problemen kan lindras för vissa grupper på bostadsmarknaden genom ökad nyproduktion av så kallade ”billiga, mindre”, hyresrätter. På basis av att man tillsatt utredningar om dessa frågor har de politiska partierna utlovat ett betydligt högre bostadsbyggande de närmaste åren.

Frågan om hushållens skuldsättning har framför allt drivits av Riksbanken, som utan tydliga och transparenta analyser och beskrivningar av påstådda problem, fått stort genomslag för uppfattningen att situationen skulle vara mycket problematiskt. Successivt har detta lett till att ett flertal åtgärder från myndigheterna vidtagits, senast ett förslag från Finansinspektionen om tvingande amorteringskrav, också för hushåll med relativ låg belåning, höga inkomster och stora finansiella och reala tillgångar.

Sammantaget förefaller den bostadspolitiska diskussionen ha gått i baklås: staten vill inte finansiera nya bostäder och hushållen får inte finansiera dem i samma utsträckning som tidigare. Men analyserna i denna rapport visar att debatten och problemformuleringen i betydande utsträckning är ofullständig och till vissa delar felaktig.

Rapporten presenterades den 10 februari 2015 på ett frukostseminarium arrangerat av Sveriges Byggindustrier.

Läs rapporten
Se sändningen från seminariet
DN Debatt: "Tvångsamortering bromsar byggandet av lägenheter"

Täby centrum är fortsatt Stockholmarnas favoritcentrum

För andra året i rad får Täby Centrum utmärkelsen ”Stockholmarnas favoritcentrum”. Täby Centrum följs av NK och NackaForum, som bytt plats med varandra sedan förra året. Det framgår av Evimetrix årliga undersökning om hur Stockholmarna värderar 47 centrum, gallerior ochhandelsplatser i länet. Evimetrix är en del av Evidensgruppen.

Pressrelease 2015-01-29

Kritik mot Evidens hyreskalkyler för modulbostäder grundlös

I SVTs Aktuellt riktar Boverket kritik mot den hyreskalkyl för nyproducerade modulhus som Evidens tagit fram på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. SVT/Boverket menar att kalkylen redovisar allt för höga hyror. Men Evidens kalkyl baseras på data om entreprenadkostnader som Boverket själva tagit fram. Och även Boverkets hyreskalkyl ger Västerviks i särklass dyraste bostäder.

Läs hela Evidens replik till Boverket/SVT

Kaplans kalkyler för modulhus spricker

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) vill bygga modulhus för att lösa flyktingars behov av boende. Det riskerar att bli Sveriges dyraste och sämsta bostadslösning någonsin. Med en kvadratmeterkostnad på nära 3 400 kronor överträffas allt annat hyresboende i Sverige – genom tiderna. En bostad motsvarande en normal trea på 70 kvadrat skulle få en reell hyreskostnad 19 800 kronor per månad, enligt den undersökning som Evidens har gjort på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, Veidekke och JM. April 2015

Läs hela artikeln i Dagens samhälle April 2015
Läs hela rapporten April 2015

Högt ställda men realistiska förväntningar på bostadsmarknaden

I samband med nobelfestligheterna i Stockholm i december 2013 svarade ekonomipristagaren Robert Shiller på frågan om hur han såg på de svenska bostadspriserna:

– Jag tror att människor här i Sverige har en illusion om att stigande priser är en långsiktig trend, det påminner mer om en bubbla.

Har Robert Shiller rätt? Har svenska hushåll, liksom amerikanska hushåll år 2003, orealistiska förväntningar på bostadsmarknaden och framtida prisutveckling?

Evidens har genomfört en omfattande enkätundersökning bland hushåll i Stockholmsregionen. Undersökningen genomfördes i juni 2014. 1 200 hushåll tillfrågades om deras uppfattning om bostadsmarknaden och förväntningar på prisutvecklingen. Frågorna utformades efter förlaga av Cases och Shillers frågor i uppsatsen Is there a bubble in the housing market, från år 2004.

Läs rapporten
Läs kortversion av rapporten
Läs artikel i DI
Pressrelease 2014-09-03

SVT: Svårare att bygga i förorten

Det byggs för fullt i Norra Djurgårdsstaden. Och det är ingen slump att det är just här som nya lägenheter produceras. Norra Djurgårdsstaden har nära till goda kommunikationer och ett stort serviceutbud, och det är också nära till vatten. Det attraherar människor som har tillräckligt med pengar att betala vad det kostar att bo i området.

– Det kanske är 30-35-åringar och uppåt som fått ett bra jobb, kanske bildat familj, och sedan är det de som bott länge i regionen och som börjar tycka att det är jobbigt att ta hand om huset och istället vill ha en lägenhet, säger Ted Lindqvist, Evidens VD.

Se inslaget

DN: Det lönar sig inte att bygga fler bostäder

DN har tagit del av en ännu opublicerad rapport som Evidens tagit fram på uppdrag av Stockholms läns landsting. Rapporten visar att det inte lönar sig att öka byggtakten. Inte ens i Stockholms mest attraktiva områden blir mer än några hundra lägenheter om året klara. Marknaden för nya bostäder är lokal och det är svårt att bygga i områden där hushållen inte får fram kapitalet.

– Jag tror att politikernas visioner om ett högt byggande är lite väl tilltagna, det är hushållen som ska betala för de nya bostäderna. Byggföretagen satsar inte i miljöer där betalningsviljan och betalningsförmågan är lägre än byggkostnaden och den avkastning företaget vill ha. Det är enkel matematik, säger Ted Lindqvist, vd på Evidens i artikeln.

Läs hela artikeln i DN

DI: Därför hackar Skåne - Den skånska bostadsmarknaden har tappat fart och skiljer sig allt mer från övriga landet

DI.se har gjort en genomgång av bostadsmarknaden i Öresundsregionen som visar att regionen kommit på efterkälken.

”Huvudproblemet är att den allmänna efterfrågan i regionen har varit svagare. Och har man då haft samma byggtakt som Stockholm och Göteborg blir det svårare att sälja bostäder”, säger Ted Lindqvist, vd på Evidens.

Läs hela artikeln i DI

DI: Grå våg bland familjer - Mindre lägenheter ny trend när fler stannar i staden

Kraftigt stigande bostadsrättspriser i kombination med en växande längtan att bo i staden har skapat en ny standard på den svenska bostadsmarknaden. Lägenheterna krymper och fler tränger ihop sig på färre kvadratmeter skriver Dagens Industri i en artikel 24 januari 2014.

"Jag tror att har skett en värderingsförskjutning samtidigt som vi nu har krassa ekonomiska krafter som verkar i samma riktning", säger Evidens VD Ted Lindqvist.

Läs hela artikeln i DI

Affärsvärlden: Svensk bostadsmarknad inte i en prisbubbla

Ted Lindqvist, VD för Evidens, medverkade på Castellums kapitalmarknadsdag den 23 januari 2014. Bostadsprisutvecklingen förväntas fortsätta vara stark och den svenska bostadsmarknaden kan under 2014 och 2015 sannolikt komma att se fortsatt låga räntenivåer samtidigt som svenskarnas disponibla inkomster väntas ha en stark tillväxt, skriver Affärsvärlden.

Läs hela artikeln i Affärsvärlden

Täby Centrum tar hem utmärkelsen Stockholmarnas favoritcentrum 2013

Stockholmarnas favoritcentrum 2013 är Täby Centrum följt av Nacka Forum och NK. Detta framgår av Evimetrix årliga undersökning om hur Stockholmarna värderar 47 centrum, gallerior och handelsplatser i länet. Evimetrix ingår i Evidensgruppen sedan 2008.

Pressrelease 2014-01 23

Evidens expanderar med nytt bolag inom kompetensförsörjning, Evidens Interim Management AB

Evidens Interim Management ska komplettera Evidens verksamhet genom att på plats hos kund erbjuda kvalificerade konsulttjänster i ledande roller eller specifika projekt inom fastighets- och byggbranschen. Företaget består av Janne Selenius och Klas Lindgren.

Pressrelease 2014-01-22

SVT: Debatt om bobubbla i Aktuellt

Evidens VD Ted Lindqvist och Boverkets analytiker Bengt Hansson debatterade om riskerna
för en bobubbla i Norge och Sverige i Aktuellt den 9 januari.

Se inslaget 

Hushållens skuldsättning förklaras av strukturella förändringar av bostadsmarknaden - inte av ökad riskbenägenhet hos hushållen. Rapport presenterad i Riksdagen 5 dec 2013

Hushållens ökade skuldsättning har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden. Flera bedömare menar att hushållen lånar för mycket och att den nuvarande nivån på hushållens skulder är ohållbart hög, vilket riskerar att hota den finansiella stabiliteten. Detta brukar också beskrivas som ett skäl för att avstå från ytterligare sänkningar av räntan. Idag, den 5 december 2013, presenterar Evidens en rapport som visar att hushållens ökade skuldsättning framförallt har sin förklaring i strukturella förändringar av bostadsmarknaden - inte i hushållens ökade riskbenägenhet.

Läs rapporten
Analys av Per Lindvall, SvD 2013-12-12
Artikel SvD 2013-12-05
Pressrelease 2013-12-05

Evidens växer ytterligare

Evidens har rekryterat Henrik Österberg som konsult. Henrik kommer närmast från en befattning som Investment Manager hos den tyska fondförvaltaren PATRIZIA, en av Tysklands största fastighetsfondaktörer. Henrik har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och en bred erfarenhet av fastighetsföretagande inom kontor, handel och bostäder. Henrik har tidigare bland annat arbetat inom Tyrens Temaplan och Evidens.

Pressrelease 2013-09-05

Evidens VD, Ted Lindqvist, medverkar i seminarium den 4 juni: Bostadsbubblan, skuldsättningen och bostadsbyggandet - Kan storstäderna växa om inte hushållen får låna?

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har lett till en omfattande och intensiv debatt om bostäder i Sverige är övervärderadeeller inte. Samtidigt oroar sig majoriteten inom Riksbankens direktion och företrädare för regeringen – inte minst utifrån internationellaerfarenheter – över hushållens skuldsättning som anses vara alltför hög. Finansinspektionen har infört bolånetak ochbankerna kritiseras för att hushållen amorterar för lite. Och parallellt med debatten om bostadspriser och skulder anser båderegeringen, Riksbanken och många andra intressenter att bostadsbyggandet är alldeles för lågt. Frågan är hur dessa olika budskapgår ihop? Nya bostäder ska ju trots allt i huvudsak finansieras av hushållen eftersom bostadsrätter och småhus dominerari nyproduktionen. Riskerar vi tillväxten i storstäderna om hushållen inte kan låna och investera i nyproducerade bostäder? Ellermåste pris- och skuldutvecklingen bromsas för att Sverige inte ska drabbas på samma sätt som Danmark, Irland eller Spanien?

Till programmet

Evidens med i det vinnande teamet i tävlingen om Kirunas framtid

En enhällig jury har beslutat att utse förslaget Kiruna 4-ever till vinnare i tävlingen om utformning av Kirunas nya stadskärna. Evidens ingår i det vinnande teamet som dessutom består av: White Arkitekter, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape och Vectura Consulting.
Läs juryns beslut

Vi har ingen bostadsbubbla

Hög BNP-tillväxt, höjda hushållsinkomster, låga marknadsräntor, kraftig befolkningstillväxt i storstäderna, för lågt byggande och en allt sämre fungerande hyres- och bostadsmarknad ligger bakom de ökade bostadspriserna i Sverige. Och priserna väntas öka ännu mer. Men det är fel att tala om bostadsbubbla och reporäntan är fel vapen mot ökad skuldsättning hos hushållen.
Läs rapporten
Pressrelease 2013-02-14

Nacka Forum är Stockholmarnas favoritcentrum

Stockholmarnas favoritcentrum är Nacka Forum följt av NK och Täby Centrum. Detta framgår av Evimetrix undersökning om hur boende i Storstockholm värderar 48 olika centrum, gallerior och handelsplatser i länet.
Pressrelease från Evidens systerföretag Evimetrix 2013-01-31

Roger Bernow tilldelas Byggnadsföreningens hederspris

Roger Bernow, grundare av Evidens, har i december 2012 tilldelats Byggnadsföreningens hederspris. Priset delas ut av Jubileumsstiftelsen som belöning för en under senare år gjord insats av största värde för utvecklingen inom byggnadsfacket.
Pressrelease 2012-12-14

Attraktivitet i stadsbyggnad - ytterligare två studier publicerade

Evidens publicerar ytterligare två studier om Värdering av stadskvaliteter:
Värdering av stadskvaliteter - Kontor och Värdering av stadskvaliteter - Småhus. Genom våra tre stadskvalitetstudier har vi fått verktyg som förklarar vad i stadsbyggnaden som genererar attraktivitet samt de marknadsmässiga förutsättningarna för exempelvis nyproduktion och prissättning.

Evidensgruppen växer

John Forselius rekryteras som seniorkonsult till Evidensgruppen. John kommer närmast från en befattning som VD på Dombron (idag Rikshem).
Pressrelease 2011-11-08

Värdering av stadskvaliteter

För att förstå vad i stadsbyggnad som är attraktivt för boende i bostadsrätter och hyresrätter har Evidens genomfört studien "Värdering av stadskvaliteter". Resultatet ger verktyg som förklarar vad i stadsbyggnaden som genererar attraktivitet samt de marknadsmässiga förutsättningarna för exempelvis nyproduktion och prissättning. Det blir nu möjligt att sätta en prislapp på olika stadskvaliteter och bedöma och optimera intäkter i exploateringsprojekt.

Vädering av stadskvaliteter- Bostadsrätter