Marknadsanalys

Evidens har stor erfarenhet av att genomföra omvärlds- och marknadsanalyser. Analyserna förklarar orsak- och verkanssambanden: från hur utvecklingen av världsekonomin påverkar svensk ekonomi till hur denna påverkar tillväxtvillkoren i en specifik region och ner på en enskild plats eller ett område. Analyserna innehåller normalt en beskrivning av hur den valda marknaden påverkas av kortsiktiga förändringar i konjunktur och demografi men också effekter av mer långsiktiga strukturförändringar såsom stadsutveckling eller ny infrastruktur.

Med Evidens marknadsanalys som grund skapas förståelse för vilken attraktivitet och vilka villkor som kommer att prägla en region, en kommun, en stadsdel eller en specifik fastighet. Ofta handlar det om att avgöra hur betalningsviljan bland företag och hushåll ser ut i nuläget och hur den förändras över tid. Med sådan kunskap kan man göra troligt vilka hyresnivåer eller priser som kan förväntas när ett område, en fastighet eller ett projekt utvecklas och förädlas. På så sätt kan alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen fatta kloka investeringsbeslut.

Evidens marknadsanalyser har flera tillämpningsområden:

  • Vilka politiska mål för bostadsbyggandet svarar mot den faktiska efterfrågan?
  • Var är det intressant att förvärva mark?
  • Vilken pris- eller hyresnivå bör ett bostadsrätts- eller hyresrättsprojekt ha?
  • Hur värderar hushållen olika områdes- eller stadskvaliteter?
  • Vilka miljöer påverkas mest av nya infrastrukturinvesteringar och hur stor blir påverkan på bostadspriser eller kontorshyror?
  • Hur utvecklas sysselsättningen och därmed kontorshyrorna, vakanserna och avkastningskraven för kontor på en delmarknad eller i ett specifikt läge?

Evidens olika tjänster inom området marknadsanalys kan sammanfattas under ett antal olika rubriker.

marknadsanalys

Prissättning av nyproducerade bostäder - betalningsvilja

Läs merLäs mindre

Prisprognoser för bostäder

Läs merLäs mindre

Målgruppsanalys

Läs merLäs mindre

Kontorsmarknadsanalys

Läs merLäs mindre

Prognoser för kontorshyror, vakanser och avkastningskrav

Läs merLäs mindre

Regional tillväxtanalys

Läs merLäs mindre

Ortsanalys bostadsmarknad

Läs merLäs mindre